Operačné stredisko

Pult centralizovanej ochrany – PCO, je pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou. Systém  je určený pre GPRS, GPS, rádiový, IP  a telefónny prenos informácií zo sledovaných objektov na pult centralizovanej ochrany. Systém je využívaný hlavne k stráženiu objektov zabezpečených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou, systémom priemyselnej televízie, ďalej k prenosu informácií o požiari z ústrední elektronickej požiarnej signalizácie a k prenosu technologických jednostavových informácií.

Je konštruovaný tak, že je schopný plnohodnotnej prevádzky bez ďalších prístrojov a zariadení. Jeho súčasťou je napájací zdroj so zálohovacím akumulátorom. K systému sa pripája počítač, ktorý umožňuje komfortnejšiu obsluhu s radom doplnkových funkcií ( zobrazovanie nákresov, schém pripojených objektov, mapiek okolia, fotiek, prístupových trás, databázou kontaktných osôb a iných dôležitých informácií ).

Výhodou tohto systému je, že v prípade výpadku elektrického napájania  alebo poruchy PC je PCO schopné prijímať poplachové signály z chránených objektov. Zariadenie obsluhuje vyškolený pracovník – operátor PCO. Cieľom tohto strediska je prijímať, poplachové signály z pripojených objektov, úlohou operátora je vyhodnocovať ich a následne vysielať zásahovú skupinu na miesto narušenia za účelom zadržania osoby, ktorá neoprávnene vstúpila do strážneho priestoru, poprípade zamedziť ďalšiemu trestnému činu, zabezpečiť priestor v súlade so zákonom č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a vykonať ďalšie kroky v rámci platnej legislatívy a interných predpisov (smerníc) firmy.